Spring naar de inhoud
Home » Statuten TGDV vzw

Statuten TGDV vzw

Gecoördineerde statuten van de vereniging zonder winstoogmerk (VZW)

TGDV

TITEL I. AANVANGSBEPALINGEN
De Leden wensen de statuten van hun vereniging zonder winstoogmerk (VZW) aan te passen
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). In deze onderhandse akte
wensen zij de gecoördineerde statuten van de aangepaste vennootschap vast te stellen.
TITEL II. STATUTEN VAN DE VERENIGING
HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Definities
De volgende bepalingen zullen de betekenis hebben zoals hierna gedefinieerd.

 1. “Vereniging” betekent de samenwerking tussen de leden in de vorm van een vereniging, zoals
  opgericht door deze Overeenkomst volgens het Belgische recht. De Vereniging streeft een belangeloos
  doel na in het kader van de welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Zij mag rechtstreeks noch
  onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de Stichtende Leden, andere leden, de
  bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke
  verrichting in strijd met dit verbod is nietig;
 2. “Gecoördineerde statuten” betekent deze overeenkomst, bestaande uit aanvangsbepalingen, de
  statuten en slotbepalingen. De statuten worden in voorkomend geval schriftelijk aangepast, gewijzigd of
  aangevuld overeenkomstig de procedures in deze statuten en het WVV;
 3. “Stichtend Lid” of “Stichtende Leden” betekent elk der ondergetekenden bij deze Oprichtingsakte.
 4. “Algemene Vergadering” betekent de algemene vergadering van leden, die van tijd tot tijd
  bijeengeroepen zal worden in overeenstemming met de statuten en het WVV;
 5. “Bestuur” betekent het collegiaal bestuursorgaan dat de Vereniging bestuurt, in overeenstemming met
  de statuten en het WVV.
 6. “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” of “WVV” betekent het Belgische Wetboek van
  Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019.

Artikel 2. Rechtsvorm – Naam – Vermeldingen
§ 1. De Leden komen overeen de statuten van de VZW aan te passen overeenkomstig het Belgische
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
§ 2. De naam van de Vereniging luidt ‘TGDV’.
§ 3. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de Vereniging moeten de volgende gegevens vermelden:
1° de naam van de Vereniging;
2° de rechtsvorm, voluit of afgekort;
3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de Vereniging;
4° het ondernemingsnummer;
5° het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de
rechtbank van de zetel van de Vereniging;
6° in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de Vereniging;
7° in voorkomend geval, het feit dat de Vereniging in vereffening is.

Eenieder die namens de Vereniging meewerkt aan een akte of website die niet voldoet aan de hoger
vermelde voorschriften kan, naar gelang van de omstandigheden, aansprakelijk worden gesteld voor de
daarin door de Vereniging aangegane verbintenissen.

Artikel 3. Zetel, e-mailadres, website en mededelingen
§ 1. De zetel van de Vereniging is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
§ 2. Het Bestuur is bevoegd het adres waarop de zetel van de Vereniging is gevestigd te verplaatsen
binnen België, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het Bestuur vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dat laatste geval is enkel de
Algemene Vergadering bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Het Bestuur moet de beslissing
tot adreswijziging van de zetel doorgeven aan de griffie van de ondernemingsrechtbank ter publicatie in
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
§ 3. Een lid, bestuurder, mandataris of andere belanghebbende kan de Vereniging op elk ogenblik een e-
mailadres meedelen om met hem of haar te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt
geacht geldig te zijn gebeurd. De Vereniging kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de
betrokkene van een ander e-mailadres of van de wens niet meer per e-mail te communiceren. Het e-
mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig
communicatiemiddel.
Met leden, bestuurders, mandatarissen of andere belanghebbenden voor wie de Vereniging niet over een
e-mailadres beschikt, communiceert de Vereniging per gewone post die wordt verzonden op dezelfde dag
als de communicaties per e-mail.
§ 4. Het e-mailadres van de Vereniging is info@tgdv.be. Elke communicatie via dit adres door de leden,
bestuurders of mandatarissen van de Vereniging wordt geacht geldig te zijn gebeurd. Het e-mailadres kan
in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.
Het Bestuur kan op elk moment het e-mailadres wijzigen zonder dat een statutenwijziging vereist is. Deze
wijziging wordt aan de Vennoten, zaakvoerders en mandatarissen meegedeeld.

Artikel 4. Belangeloos doel en activiteiten
§ 1. De Vereniging stelt zich tot belangeloos doel: sociale en menselijke contacten via een netwerk over
de hele wereld uit te bouwen.
§ 2. Het voorwerp, ofwel de concrete activiteiten waarmee de Vereniging haar doelstellingen
verwezenlijkt,
zijn onder meer (zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, en voor zover de hierna
gemelde activiteiten in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen of reglementeringen) :

 • Het ontwikkelen of organiseren of bijwonen van allerlei activiteiten, bijeenkomsten,
  vergaderingen, congressen, kampen, vakantiekolonies enz. van sociale, culturele of andere aard.
 • Contacten tussen personen via internet, telefoon, gsm, radio of tv of (en) andere via alle
  mogelijke verbindingen
 • Het bevorderen van het leven in de vrije natuur zowel voor jongeren als ouderen
  § 3. De Vereniging mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen
  aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten
  bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.
  Artikel 5. Duur – Ontbinding
  § 1. De Vereniging werd opgericht voor een onbepaalde duur. De Vereniging kan op elk moment ontbonden worden:
 • (a) door een besluit van de Algemene Vergadering, genomen onder dezelfde voorwaarden die gelden
 • voor de wijziging van de statuten;
 • (b) van rechtswege, als gevolg van een door de wet of de statuten omschreven feit of gebeurtenis;
 • (c) door een gerechtelijke beslissing.

HOOFDSTUK II. LEDEN
Artikel 6. Leden
§ 1. De Vereniging telt gewone leden (hierna: “leden”) en aangesloten leden. De oprichters waren de
eerste leden van de Vereniging. De aangesloten leden sluiten aan om te genieten van de activiteiten van
de Vereniging. De rechten en plichten van aangesloten leden kunnen opgenomen worden in een
afzonderlijk reglement, uitgevaardigd door het Bestuur.
§ 2. Er zijn minstens drie leden. Er is geen maximumaantal bepaald en is onbeperkt.

Artikel 7. Ledenregister
§ 1. Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de Vereniging een register van de leden. Dit register
vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de
naam, rechtsvorm en het adres van de zetel. Het bestuursorgaan schrijft alle beslissingen over de
toetreding, uittreding of uitsluiting van leden in dat register in binnen acht dagen nadat het van de
beslissing in kennis is gesteld. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in
elektronische vorm.
§ 2. De Vereniging moet, op mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de administraties en de
diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies en de hoven, de rechtbanken en alle rechtscolleges en
de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren, onverwijld toegang verlenen tot het register van de leden
en deze instanties bovendien de kopieën of uittreksels uit dit register verstrekken die deze instanties
nodig achten.

Artikel 8. Lidmaatschapsvoorwaarden
§ 1. Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon, organisatie en/of openbaar bestuur kan zich kandidaat
stellen als lid. Iedereen die wil toetreden tot deze Vereniging moet aanvaarden dat alle mensen gelijk zijn,
zonder onderscheid van ras.
§ 2. Een kandidaat-lid moet per brief of per e-mail een aanvraag indienen bij het Bestuur. Het Bestuur
beslist autonoom over de aanvaarding van de kandidaat als lid op haar eerstvolgende vergadering bij
eenvoudige handopsteking. Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is geen
beroep mogelijk. Als de toelating van een kandidaat–lid wordt geweigerd, kan dit kandidaat-lid slechts
een nieuwe aanvraag indienen na minstens 6 maanden na de eerste aanvraag.

Artikel 9. Rechten en plichten van leden
§ 1. De leden kunnen op de zetel van de Vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten
zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging
van het register overeenkomen. Dit register kan niet worden verplaatst.
§ 2. Daarnaast hebben de leden alle rechten en plichten die in het WVV vastgelegd zijn.

Artikel 10. Lidmaatschapsbijdrage
Het Bestuur mag een aanvangsbijdrage of inleg vorderen van ten hoogste 250 euro. Daarnaast betalen de
leden een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks wordt vastgelegd door het Bestuur en die
maximum 125 euro per jaar bedraagt.

Artikel 11. Uittreding vanwege leden
§ 1. Elk lid kan op elk moment uit de Vereniging treden door dat ontslag per brief of per email bekend te
maken aan het Bestuur. Het lidmaatschap eindigt in dat geval na aanvaarding door het bestuur. Als door
de uittreding van een lid het aantal leden onder het wettelijk of statutair minimum daalt, dan wordt de
uittreding opgeschort totdat er na een redelijke termijn een vervanger is gevonden.
§ 2. Daarnaast wordt een lid geacht uit de Vereniging te treden in volgende omstandigheden en vervalt
het lidmaatschap bijgevolg onmiddellijk en automatisch:

 • wanneer het lid niet meer voldoet aan de voorwaarde om lid te zijn in de Vereniging;
 • wanneer het lid zijn of haar lidmaatschapsbijdragen voor het lopende jaar niet betaald heeft binnen de
  maand na een schriftelijke aanmaning.
 • wanneer het lid overlijdt, onbekwaam wordt verklaard, of onder bewind wordt gesteld.

Artikel 12. Schorsing en uitsluiting van leden en aangesloten leden
§ 1. De Algemene Vergadering kan alleen tot uitsluiting van een lid besluiten volgens de regels die gelden
voor een statutenwijziging. De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping, met
vermelding van enkel de naam. Het Bestuur kan een lid, dat handelt in strijd met de doelstellingen van de
Vereniging, schorsen in afwachting van de Algemene Vergadering waarin beslist wordt over de uitsluiting.
§ 2. Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, moet gehoord worden op de
Algemene Vergadering. Het lid kan zich laten bijstaan door een advocaat.
§ 3. De stemming over de uitsluiting van een werkend lid is geheim.
§ 4. Het lidmaatschap van een aangesloten lid kan op elk moment worden beëindigd door het Bestuur.

Artikel 13. Uitsluiting van rechten op het bezit van de vzw
Geen enkel lid of aangesloten lid, noch de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, kunnen
enig recht laten gelden op de activa van de Vereniging. Ze kunnen evenmin de betaalde
lidmaatschapsbijdrage(n) terugvorderen, in voorkomend geval. Voormelde bepalingen gelden te allen
tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij
ontbinding van de Vereniging, e.d.

HOOFDSTUK III. ALGEMENE VERGADERING VAN LEDEN
Artikel 14. Samenstelling van de Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de leden. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten
door de voorzitter van het Bestuur, of bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige
Bestuurders.

Artikel 15. Bevoegdheden van de Algemene Vergadering
De volgende bevoegdheden worden uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend:

 • De wijziging van de statuten;
 • De benoeming en de afzetting van de bestuurders en het bepalen van diens eventuele
  bezoldiging;
 • De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van diens eventuele
  bezoldiging;
 • De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het instellen
  van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
 • De goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
 • De ontbinding van de Vereniging;
 • De uitsluiting van een lid;
 • De omzetting van de Vereniging in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale
  onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
 • Om een ‘inbreng om niet’ van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
 • Alle gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

Artikel 16. Vergaderingen van de Algemene Vergadering
§ 1. De Algemene Vergadering moet minstens één keer per jaar worden bijeengeroepen en dit in de
maand maart.
§ 2. Het Bestuur kan een Algemene Vergadering bijeen roepen wanneer zij dit nodig acht en in de gevallen
bepaald bij de wet of de statuten.

Artikel 17. Bijeenroeping van de Algemene Vergadering
§ 1. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuur.  In voorkomend geval kan de
commissaris de algemene vergadering bijeenroepen. De Algemene Vergadering moet bijeengeroepen
worden wanneer een vijfde (1/5) van de leden het schriftelijk verzoeken aan het Bestuur of, in
voorkomend geval, de commissaris. Het Bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris, roept de
Algemene Vergadering bijeen binnen eenentwintig (21) dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de
Algemene Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.
§ 2. Alle leden, bestuurders en commissarissen en aangesloten leden worden ten minste vijftien (15)
dagen vóór de Algemene Vergadering opgeroepen. De oproeping gebeurt per brief of e-mail op het adres
of e-mailadres dat de betrokkene daartoe heeft meegedeeld aan de Vereniging. De oproeping bevat de
datum, het uur, de locatie en de agenda van de Algemene Vergadering. Elk door ten minste één twintigste
(1/20) van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht.
§ 3. Aan de leden, de bestuurders en de commissarissen die erom verzoeken wordt onverwijld en
kosteloos een kopie verzonden van de stukken die krachtens het WVV aan de Algemene Vergadering
moeten worden voorgelegd.

Artikel 18. Deelneming aan de Algemene Vergadering
§ 1. De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid. Elk
lid kan hoogstens 1 volmacht dragen.
§ 2. De leden kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering via conference call, video conference of
gelijkaardige communicatiemiddelen die het mogelijk maken dat iedere deelnemer de anderen kan horen
en deel kan nemen aan de gesprekken. De leden die via zulke communicatiemiddelen deelnemen aan de
Algemene Vergadering, worden geacht aanwezig te zijn in persoon.

Artikel 19. Aanwezigheidsquorum op de Algemene Vergadering
§ 1. De Algemene Vergadering kan enkel geldig beraadslagen indien de meerderheid van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij volgende beslissingen moet echter minstens twee derde (2/3) van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn: – de statutenwijziging;
§ 2. Wanneer op de eerste vergadering minder dan het minimum vereiste aantal leden aanwezig of
vertegenwoordigd is, dient er een nieuwe Algemene Vergadering te worden bijeengeroepen die geldig zal
kunnen beraadslagen ongeacht het aantal leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is. De tweede
vergadering mag niet binnen vijftien (15) dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Artikel 20. Verloop van de Algemene Vergadering
§ 1. De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de leden, vooraf of tijdens de
vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. Zij
kunnen, in het belang van de Vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van
bepaalde gegevens of feiten de Vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met de door de
Vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules.
In voorkomend geval, geeft de commissaris antwoord op de vragen die hem door de leden, vooraf of
tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de
agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de Vereniging, weigeren op
vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de Vereniging schade kan
berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de Vereniging aangegane
vertrouwelijkheidsclausules. Hij heeft het
recht ter Algemene Vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.
De bestuurders en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde
onderwerp groeperen.

Artikel 21. Stemming op de Algemene Vergadering
§ 1. Op de Algemene Vergadering heeft elk lid één stem.
§ 2. Behalve indien het WVV of de statuten anders bepalen, worden de beslissingen genomen bij gewone
meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij gelijkheid van stemmen
is de stem van de voorzitter beslissend.
§ 3. Volgende beslissingen alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde (2/3) van de uitgebrachte
stemmen hebben verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden
meegerekend:

 • de statutenwijziging
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders
  In geval van een statutenwijziging die betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de
  Vereniging, alsook de ontbinding van de Vereniging, zijn de beslissingen alleen dan aangenomen, wanneer
  zij vier vijfde (4/5) van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch
  in de noemer worden meegerekend.
  § 4. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, op vraag van één derde (1/3) van
  de leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming.
  Artikel 22. Notulen van de Algemene Vergadering
  § 1. De voorzitter of zijn plaatsvervanger zal de notulen van het overleg van de Algemene Vergadering
  opmaken. De notulen worden bewaard op de zetel van de Vereniging in een notulenregister. Elk lid heeft
  recht op inzage in die notulen. Daarnaast worden de leden op de hoogte gebracht van de beslissingen van
  de Algemene Vergadering via e-mail en/of andere mediakanalen (bv. facebook/website enz.)
  overeenkomstig artikel 2:32 WVV.
  § 2. Aangesloten leden en derden die kennis willen nemen van de genotuleerde beslissingen van de
  Algemene Vergadering, kunnen daartoe een aanvraag indienen bij het Bestuur die deze discretionair en
  zonder verdere motivering kan toestaan of weigeren.

HOOFDSTUK IV. BESTUUR
Artikel 23. Samenstelling van het Bestuur
§ 1. De Vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat minstens drie bestuurders telt,
die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de Vereniging minder dan drie leden heeft, mag
het Bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang het Bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van het Bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
§ 2. Het Bestuur kan onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester kiezen. De
voorzitter en de secretaris zijn automatisch voorzitter en secretaris van de Algemene Vergaderingen.
§ 3. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, hetzij voor een bepaalde duur,
hetzij voor een onbepaalde duur. Als in voorkomend geval de termijn van het mandaat van een
bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege op de eerstvolgende Algemene
Vergadering. Bestuurders zijn onbeperkt herkiesbaar.
§ 4. Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het Bestuur.
Wanneer een bestuurder ontslag neemt, moet hij in functie blijven totdat de Algemene Vergadering
redelijkerwijs in zijn vervanging kan voorzien.
§ 5. De bestuurders kunnen op elk moment worden ontslagen door de Algemene Vergadering. Elke
bestuurder kan ook zelf, op elk moment, ontslag nemen uit de Vereniging. Een bestuurder is verplicht om
na zijn ontslag zijn mandaat verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden
voorzien.
§ 6. Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van deze bestuurder.
§ 7. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende Algemene
Vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de Algemene Vergadering er anders
over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop
van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling
van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
§ 8. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij door het benoemingsbesluit of door de
Algemene Vergadering anders wordt beslist. De kosten die de bestuurders maken in het kader van de
uitoefening van hun mandaat kunnen worden vergoed.

Artikel 24. Bevoegdheid van het Bestuur
§ 1. Het Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vzw, met uitzondering van de handelingen waarvoor
volgens de wet of volgens deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.
§ 2. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Die taakverdeling kan niet aan
derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze is openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel
de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

Artikel 25. Externe vertegenwoordigingsmacht van het Bestuur
§ 1. Het Bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte. Hij
vertegenwoordigt de Vereniging door de meerderheid van zijn leden.
§ 2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur als college, wordt de
Vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door drie bestuurders, die gezamenlijk handelen.
§ 3. Het Bestuur of de bestuurders die de Vereniging vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van
de Vereniging aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vereniging binnen de perken van de
hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat
geldt inzake lastgeving.

Artikel 26. Vergaderingen van het Bestuur
§ 1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de Vereniging het vereist, en ook op vraag van
elke bestuurder aan de voorzitter.
§ 2. De oproeping gebeurt door de voorzitter, per brief of e-mail, minimum 2 dagen voor het tijdstip van
de samenkomst van het Bestuur. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst van het
Bestuur, evenals de agenda.

Artikel 27. Aanwezigheidsquorum en stemming door het Bestuur
§ 1. Het Bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.
§ 2. De besluiten binnen het Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen, heeft de voorzitter van de vergadering de
doorslaggevende stem.
§ 3. Besluiten van het Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders genomen
worden. Dit houdt in elk geval in dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of
telefoonconferentie of ander communicatiemiddel.

Artikel 28. Notulen van de Bestuursvergaderingen
§ 1. Er worden notulen genomen van de beslissingen van het Bestuur, die bewaard worden op de zetel
van de Vereniging.
§ 2. Elke bestuurder en elk lid hebben recht op inzage van de notulen van het Bestuur. Aangesloten leden
en derden die kennis willen nemen van de notulen, kunnen daartoe een aanvraag indienen bij het Bestuur
die deze discretionair en zonder verdere motivering kan toestaan of weigeren.

Artikel 29. Tegenstrijdig belang
§ 1. Wanneer het Bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die
onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de Vereniging, moet de betrokken
bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het Bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring
en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering
van het Bestuur. Het is het Bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
§ 2. De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het
Bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer de
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt
de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd; ingeval de Algemene
Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het Bestuur ze uitvoeren.
§ 3. Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het Bestuur betrekking hebben op
gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de
markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 30. Dagelijks bestuur
§ 1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vereniging, alsook de vertegenwoordiging van
de Vereniging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk
of als college optreden. Het Bestuur dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, bepaalt de
grenzen van de hen toevertrouwde machten en is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks
bestuur.
§ 2. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de Vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om
reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het Bestuur niet rechtvaardigen.
§ 3. De benoeming van de personen, belast met het dagelijks bestuur, en hun ambtsbeëindiging worden
openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank
en door publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in
ieder geval de omvang van hun bevoegdheden blijken en of de personen die de Vereniging
vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de Vereniging ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als
college verbinden.

Artikel 31. Aansprakelijkheid van bestuurders
§ 1. De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de Vereniging
werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de Vereniging aansprakelijk voor fouten
begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout
een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden
of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en
zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen
verschillen.
Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of
nalatigheden van dit college hoofdelijk.
Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid
ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal bestuursorgaan. Deze melding,
evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.
§ 2. Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het WVV
of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon
bedoeld in de artikelen XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in art.
2:57 van het WVV opgenomen bedragen.

HOOFDSTUK IV. BOEKJAAR – JAARREKENING – TOEZICHT
Artikel 32. Boekjaar
Het boekjaar start op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Artikel 33. Boekhouding – Jaarrekening
§ 1. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in het WVV en de betreffende
uitvoeringsbesluiten.
§ 2. Het Bestuur legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de begroting ter goedkeuring voor
aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.
Nadat het Bestuur verantwoording aflegde voor het beleid in het voorgaande jaar, spreekt de Algemene
Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming. Deze
kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de Vereniging niet wordt verborgen
door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire of met het WVV
strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering neergelegd
in het dossier op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. Voor zover van toepassing wordt de
jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het WVV en de betreffende
uitvoeringsbesluiten.

Artikel 34. Toezicht
§ 3. De leden kunnen alle boeken, brieven, notulen en in het algemeen alle documenten en geschriften
van de Vereniging (hierna: “Verenigingsdossier”) inkijken op de zetel van de Vereniging op redelijke uren.
Zij richten hiertoe een schriftelijk verzoek aan het Bestuur. De leden kunnen van het Bestuur, van de
gemachtigden en van de aangestelden van de Vereniging alle ophelderingen en inlichtingen vorderen en
alle verificaties verrichten die zij nodig achten.

HOOFDSTUK V. ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 35. Vrijwillige ontbinding van de Vereniging
§ 1. De Vereniging kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering
genomen onder dezelfde voorwaarden als voor de wijziging van het voorwerp of van het belangeloos doel
van de Vereniging. De Algemene Vergadering benoemt in dat geval één of meerdere vereffenaar(s),
waarvan zij de opdracht en de vergoeding bepaalt.
§ 2. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de Vereniging altijd dat zij “vzw in vereffening” is
overeenkomstig het WVV.
§ 3. De Vereniging in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder de voorwaarden bepaald
in art. 2:117 WVV haar zetel verplaatsen.

Artikel 36. Gerechtelijke ontbinding van de vzw
De rechtbank kan op verzoek van een lid, een belanghebbende derde of het Openbaar Ministerie de
gerechtelijke ontbinding uitspreken van de Vereniging als die niet in staat is haar verbintenissen na te
komen, of als ze haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor een ander doel aanwendt dan dat
waarvoor zij is opgericht, of als ze het verbod op uitkering of bezorging van enig rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel schendt, of als ze in strijd handelt met het WVV of de openbare orde,
of als ze in ernstige mate in strijd handelt met de statuten, of als ze niet heeft voldaan aan de verplichting
om een jaarrekening neer te leggen binnen de dertig dagen na goedkeuring ervan door de Algemene
Vergadering, tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd vooraleer de debatten worden
gesloten, of als ze minder dan twee leden telt.

Artikel 37. Vereffening – Bestemming van het vermogen – Bekendmaking
§ 1. De vereffenaar(s) zal (zullen) na afloop van de vereffening een liquidatierekening opmaken en deze
aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring overleggen. Goedkeuring van de liquidatierekening strekt
tot kwijting van de vereffenaar(s).
§ 2. De leden zijn bevoegd ten minste één maal per half jaar de liquidatie te (doen) controleren. De
eventuele kosten die aan deze controle zijn verbonden komen voor rekening van de controlerende leden.
§ 3. Als er een batig saldo overblijft na vereffening zal dit saldo overgedragen worden aan de vereniging,
stichting of inrichting die een gelijkaardig belangeloos doel als de Vereniging nastreeft. Zijn er
verschillende zodanige verenigingen, dan maakt de Algemene Vergadering de keuze of verdeelt zij de
activa naar eigen inzicht. Zijn er geen zodanige verenigingen, dan worden de activa overgedragen aan de
vereniging, stichting of inrichting waarvan het doel het belangeloos doel van de Vereniging het meeste
benadert.
§ 4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de Vereniging gedurende de
geldende wettelijke bewaartermijn, of, indien deze termijn langer is, de wettelijke verjaringstermijn,
onder berusting van de daartoe door de Algemene Vergadering gezamenlijk aan te wijzen persoon.
§ 5. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de
ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief
worden neergelegd in het verenigingsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, en
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar
uitvoeringsbesluiten.

HOOFDSTUK VI. DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 38. Diverse bepalingen
§ 1. Voor alle gevallen die niet voorzien worden door de statuten, zijn de bepalingen van het WVV en haar
uitvoeringsbesluiten van toepassing.
§ 2. In geval van ongeldigheid of nietigheid van één of meerdere bedingen of gedeelten van bedingen,
worden die bedingen voor niet geschreven gehouden zonder dat hun ongeldigheid of nietigheid de
nietigheid van de gehele Overeenkomst of de overige gedeelten van die bedingen kan teweegbrengen.